Để Làm Gì Trong Tiếng Anh

  -  
Những kiến thức cơ phiên bản trong giờ đồng hồ Anh sẽ sở hữu được trong bài giảng này. Các bạn nên nạm thiệt chắc hẳn 84 cấu tạo sau nhằm trọn vẹn làm chủ trong tiếng Anh.

Bạn đang xem: để làm gì trong tiếng anh


*

1. S + V + too + adj/adv + (for someone) + to bởi vì something: (thừa....để cho ai làm gì...)e.g. This structure is too easy for you lớn rethành viên.e.g. He ran too fast for me khổng lồ follow.
2. S + V + so + adj/ adv + that + S + V: (quá... cho nỗi mà lại...)e.g. This box is so heavy that I cannot take it.e.g. He speaks so soft that we can’t hear anything.
3. It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S + V: (quá... cho nỗi mà...)e.g. It is such a heavy box that I cannot take it.e.g. It is such interesting books that I cannot ignore them at all.
4. S + V + adj/ adv + enough + (for someone) + khổng lồ vì chưng something : (Đủ... mang lại ai đó làm gì...)e.g. She is old enough to lớn get married.e.g. They are intelligent enough for me to teach them English.
5. Have/ get + something + done (past participle): (nhờ vào ai hoặc mướn ai làm cái gi...)e.g. I had my hair cut yesterday.e.g. I’d lượt thích to lớn have sầu my shoes repaired.
6. It + be + time + S + V (-ed, cột 2) / It’s +time +for someone +khổng lồ bởi vì something : (đã tới lúc ai kia buộc phải làm cái gi...)e.g. It is time you had a shower.e.g. It’s time for me khổng lồ ask all of you for this question.
7. It + takes/took+ someone + amount of time + to vày something: (làm những gì... mất bao nhiêu thời hạn...hoc tieng anh) e.g. It takes me 5 minutes lớn get khổng lồ school.e.g. It took hlặng 10 minutes to lớn vày this exercise yesterday.

Xem thêm: " Hug Là Gì Trong Tiếng Việt? Hug Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


8. To prevent/stop + someone/something + From + V-ing: (ngnạp năng lượng cản ai/ cái gì... làm cái gi..)e.g. He prevented us from parking our oto here.
9. S + find+ it+ adj khổng lồ vì chưng something: (thấy ... để triển khai gì...)e.g. I find it very difficult to lớn learn about English.e.g. They found it easy to overcome that problem.10. To prefer + Noun/ V-ing + lớn + N/ V-ing. (Thích cái gì/ làm cái gi rộng cái gì/ có tác dụng gì)e.g. I prefer dog to cát.e.g. I prefer reading books khổng lồ watching TV.
11. Would rather ("d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (say mê làm cái gi rộng làm gì) e.g. She would play games than read books.e.g. I’d rather learn English than learn Biology.
13. Used khổng lồ + V (infinitive): (Thường làm gì vào quá khứ đọng và hiện thời ko làm nữa)e.g. I used lớn go fishing with my friover when I was young.e.g. She used khổng lồ smoke 10 cigarettes a day.14. To be amazed at = to lớn be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về....e.g. I was amazed at his big beautiful villa.15. To be angry at + N/V-ing: tức giận vềe.g. Her mother was very angry at her bad marks.
*

16. to lớn be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về.../ kém nhẹm về...e.g. I am good at swimming.e.g. He is very bad at English.17. by chance = by accident (adv): tình cờe.g. I met her in Paris by chance last week.18. khổng lồ be/get tired of + N/V-ing: căng thẳng về...e.g. My mother was tired of doing too much housework everyday.19. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Không Chịu đựng nỗi/ko nhịn được thiết kế gì...e.g. She can"t st& laughing at her little dog.đôi mươi. to lớn be keen on/ khổng lồ be fond of + N/V-ing : thích hợp làm cho gì đấy...e.g. My younger sister is fond of playing with her dolls.21. lớn be interested in + N/V-ing: quan tâm đến...e.g. Mrs Brown is interested in going shopping on Sundays.
22. to waste + time/ money + V-ing: tốn tiền hoặc thời gian có tác dụng gìe.g. He always wastes time playing computer games each day.e.g. Sometimes, I waste a lot of money buying clothes.23. To spover + amount of time/ money + V-ing: dành riêng từng nào thời gian làm những gì..e.g. I spend 2 hours reading books a day.e.g. Mr Jim spent a lot of money traveling around the world last year.24. To spover + amount of time/ money + on + something: dành thời gian vào việc gì...e.g. My mother often spends 2 hours on housework everyday.e.g. She spent all of her money on clothes.25. lớn give sầu up + V-ing/ N: tự quăng quật có tác dụng gì/ cái gì...e.g. You should give sầu up smoking as soon as possible.26. would like/ want/wish + khổng lồ vày something: say mê làm gì...e.g. I would like lớn go to the cinema with you tonight.27. have sầu + (something) to + Verb: bao gồm chiếc nào đấy để làme.g. I have sầu many things to vày this week.28. It + be + something/ someone + that/ who: chủ yếu...mà...e.g. It is Tom who got the best marks in my class.e.g. It is the villa that he had to lớn spover a lot of money last year.29. Had better + V(infinitive): cần làm những gì....e.g. You had better go lớn see the doctor.30. hate/ like/ dislike/ enjoy/ avoid/ finish/ mind/ postpone/ practise/ consider/ delay/ deny/ suggest/ risk/ keep/ imagine/ fancy + V-inge.g. I always practise speaking English everyday.31. It is + tính trường đoản cú + ( for smb ) + lớn vày smtVD: It is difficult for old people to learn English.( Người có tuổi học giờ đồng hồ Anhthì khó )32. To be interested in + N / V_ing ( Thích cái gì / làm cho vật gì )VD: We are interested in reading books on history.( Chúng tôi thích hợp xem sách về lịch sử hào hùng )33. To be bored with ( Chán có tác dụng đồ vật gi )VD: We are bored with doing the same things everyday.( Chúng tôi chán ngày nào cũng làm cho phần lớn các bước lặp đi tái diễn )
34. It’s the first time smb have sầu ( has ) + PII smt ( Đây là lần trước tiên ai có tác dụng đồ vật gi )VD: It’s the first time we have visited this place.( Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới thăm khu vực này )35. enough + danh tự ( đầy đủ vật gì ) + ( to vì chưng smt )VD: I don’t have sầu enough time to study.( Tôi không có đủ thời gian nhằm học )36. Tính tự + enough (đầy đủ làm thế nào ) + ( khổng lồ vì smt )VD: I’m not rich enough to buy a oto.( Tôi cảm thấy không được nhiều để sở hữ ôtô )37. too + tính từ bỏ + khổng lồ do smt ( Quá làm thế nào để triển khai đồ vật gi )VD: I’m lớn young to lớn get married.( Tôi còn thừa trẻ để kết bạn )38. To want smb lớn vày smt = To want to have sầu smt + PII( Muốn nắn ai làm gì ) ( Muốn bao gồm vật gì được làm )VD: She wants someone to lớn make her a dress.( Cô ấy muốn ai đó may mang đến cô ấy một mẫu váy đầm )= She wants khổng lồ have sầu a dress made.( Cô ấy ao ước bao gồm một cái váy đầm được may )39. It’s time smb did smt ( Đã mang đến cơ hội ai đề nghị làm cái gi )VD: It’s time we went trang chủ.( Đã mang lại cơ hội tôi cần về bên )40. It’s not necessary for smb to bởi vì smt = Smb don’t need to lớn bởi smt( Ai không quan trọng đề xuất làm những gì ) doesn’t have sầu khổng lồ vày smtVD: It is not necessary for you khổng lồ vày this exercise.( Bạn không cần thiết phải làm bài bác tập này )41. To look forward khổng lồ V_ing ( Mong ngóng, hy vọng chờ làm những gì )VD: We are looking forward to going on holiday.( Chúng tôi đã mong mỏi được đi ngủ )42. To provide smb from V_ing ( Cung cung cấp đến ai cái gì )VD: Can you provide us with some books in history?( Bạn hoàn toàn có thể cung cấp mang đến chúng tôi một số sách về lịch sử vẻ vang không?)43. To prsự kiện smb from V_ing (Cản trlàm việc ai làm cái gi )To stopVD: The rain stopped us from going for a walk.( Cơn mưa sẽ ngnạp năng lượng cản Shop chúng tôi đi bộ )44. To fail to do smt (Không có tác dụng được đồ vật gi / Thất bại trong Việc làm loại gì)VD: We failed to vị this exercise.(Chúng tôi cấp thiết làm bài xích tập này )45. To succeed in V_ing (Thành công vào vấn đề có tác dụng mẫu gì)VD: We succeeded in passing the exam.(Chúng tôi sẽ thi đỗ )46. To borrow smt from smb (Mượn vật gì của ai)VD: She borrowed this book from the liblary.( Cô ấy sẽ mượn cuốn nắn sách này ngơi nghỉ thỏng viện )47. To lover smb smt (Cho ai mượn chiếc gì)VD: Can you lend me some money?( quý khách hàng rất có thể cho tôi vay ít tiền không? )48. To make smb vị smt (Bắt ai làm cho gì)VD: The teacher made us vày a lot of homework.( Giáo viên bắt công ty chúng tôi có tác dụng rất nhiều bài xích tập ở trong nhà )49. công nhân + be + so + tính từ + that + S + rượu cồn từ bỏ.( Đến nút mà )CN + cồn trường đoản cú + so + trạng từ là một. The exercise is so difficult that noone can vị it.( các bài tập luyện khó đến mức không một ai làm cho được )2. He spoke so quickly that I couldn’t understand hyên.( Anh ta nói nkhô giòn đến cả mà tôi quan trọng hiểu được anh ta )50. CN + be + such + ( tính trường đoản cú ) + danh tự + that + CN + rượu cồn từ.VD: It is such a difficult exercise that noone can do it.( Đó là một trong bài bác tập vượt nặng nề đến nỗi không có bất kì ai hoàn toàn có thể làm được )51. It is ( very ) kind of smb to bởi vì smt ( Ai thiệt giỏi bụng / ung dung lúc làm cho gì) VD: It is very kind of you to help me.( Quý Khách thật giỏi vì chưng đã hỗ trợ tôi )
52. To find it + tính từ + khổng lồ vì chưng smtVD: We find it difficult lớn learn English. ( Chúng tôi thấyhọc tiếng Anhcực nhọc )
53. To make sure of smt ( Bảo đảm điều gì )that + CN + động từVD: 1. I have khổng lồ make sure of that information.( Tôi đề nghị bảo đảm chắc chắn rằng về lên tiếng đó )2. You have lớn make sure that you’ll pass the exam.( Quý Khách yêu cầu bảo đảm an toàn là bạn sẽ thi đỗ )
54. It takes ( smb ) + thời gian + khổng lồ vày smt ( Mất ( của người nào ) từng nào thời gian để làm gì)VD: It took me an hour to vì chưng this exercise.( Tôi mất một giờ để làm bài bác này )
55. To spover + time / money + on smt ( Dành thời hạn / tiền tài vào cái gìdoing smt làm cái gi )VD: We spend a lot of time on TV.watching TV.( Chúng tôi để nhiều thời hạn coi TV )
56. To have sầu no idea of smt = don’t know about smt ( Không biết về cái gì )VD: I have sầu no idea of this word = I don’t know this word.( TÔI phân vân trường đoản cú này )
57. To advise smb to lớn vị smt ( Khulặng ai có tác dụng gìnot to vì chưng smt ko làm những gì )VD: Our teacher advises us to lớn study hard.( Cô giáo khuim Shop chúng tôi học chịu khó )
58. To plan lớn vị smt ( Dự định / có kế hoạch làm gì )intendVD: We planed to lớn go for a picnic.intended( Chúng tôi ý định đi dã ngoại )
59. To invite smb to vị smt ( Mời ai làm những gì )VD: They invited me to lớn go to lớn the cinema.( Họ mời tôi đi xem phlặng )
60. To offer smb smt ( Mời / đề xuất ai cái gì )VD: He offered me a job in his company.( Anh ta mời tôi thao tác cho doanh nghiệp anh ta )
63. To be able lớn do smt = To be capable of + V_ing ( Có năng lực làm cái gi )VD: I’m able to lớn speak English = I am capable of speaking English.( Tôi có thể nói tiếng Anh )
64. To be good at ( + V_ing ) smt ( Giỏi ( có tác dụng ) cái gì )VD: I’m good at ( playing ) tennis.( Tôi đùa tennis giỏi)
65. To prefer smt lớn smt ( Thích cái gì rộng cái gì )doing smt khổng lồ doing smt làm cái gi hơn làm gìVD: We prefer spending money than earning money.( Chúng tôi ưng ý tiêu tiền rộng kiếm tiền )
66. To apologize for doing smt ( Xin lỗi ai vì đang làm những gì )VD: I want to lớn apologize for being rude lớn you. ( Tôi ao ước xin lỗi vì đã bất lịch sự cùng với bạn )
67. Had ( ‘d ) better do smt ( Nên làm gì )not vì chưng smt ( Không đề xuất làm gì )VD: 1. You’d better learn hard.( Quý Khách bắt buộc học tập cần mẫn )2. You’d better not go out.( quý khách hàng không nên đi ra phía bên ngoài )
68. Would ( ‘d ) rather bởi smt Thà làm cho gìnot bởi vì smt chớ làm gìVD: I’d rather stay at trang chủ.I’d rather not say at trang chủ.

Xem thêm: Full Bộ Ảnh Hot Girl Thổ Dân ” Tung Ảnh Khỏa Thân Trần Trụi Giữa Núi Rừng


69. Would ( ‘d ) rather smb did smt ( Muốn nắn ai làm những gì )VD: I’d rather you ( he / she ) stayed at home today.( Tôi mong muốn bạn / anh ấy / cô ấy ở trong nhà buổi tối nay )
70. To suggest smb ( should ) bởi smt ( Gợi ý ai làm gì )VD: I suggested she ( should ) buy this house.