Follow Me Là Gì

  -  
He had the feeling he was being followed (= someone was going after hlặng to lớn catch hyên or see where he was going).

quý khách đang xem: Follow me là gì vào tiếng anh? follow tức thị gì vào giờ anh

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ nxbldxh.com.vn.Học những trường đoản cú bạn phải giao tiếp một bí quyết lạc quan.

khổng lồ read the notes or words of a piece of music or writing at the same time as they are being played or saidIf you follow a particular person on a social truyền thông media website (= a trang web where people can publish their thoughts, photographs, information about themselves etc.), you choose to see everything that person posts (= publishes) on the trang web.To follow someone is also to move along after a person in order lớn watch where that person is going: Fuel prices for transporting goods have sầu increased, so it would follow that those prices are getting passed on to customers.follow a policy/a procedure/guidelines At the enquiry inlớn the crash, the airline said that normal procedure had been followed.follow sb"s example/lead When the company announces its price increases, many of its competitors are expected khổng lồ follow its lead.We expect that fund managers will take a lead by coming out in favour of one of the banks, at which point undecided investors will follow suit. Các quan điểm của các ví dụ không diễn đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên nxbldxh.com.vn nxbldxh.com.vn hoặc của nxbldxh.com.vn University Press tuyệt của các bên trao giấy phép.


Bạn đang xem: Follow me là gì

*

a person employed by a newspaper, a television station, etc. to lớn report on a particular subject or skết thúc reports from a foreign country

Về việc này
*Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Con Đường Tơ Lụa (Sro, Hướng Dẫn Định Hướng Cho Tân Thủ Trong Sro

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn nxbldxh.com.vn English nxbldxh.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các lao lý sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications


Xem thêm: Hò Xự Xang Xê Cống Là Gì ? Âm Giai Ngũ Cung Việt Nam Hò Xự Xang Xê Cống Là Gì

*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 #verifyErrors

message