Hereby Nghĩa Là Gì

  -  
In recognition of Bender"s generous gift of 1 2 orphans and a kiểm tra for 1 200 wing-wangs I hereby rename this building the Bender B. Rodriguez Orphanarium!
Trong thừa nhận thức của Bender món kim cương hào pchờ của 12 tthấp mồ côi và một tấm séc mang đến 1200 wing-cô Wang Tôi xin đổi tên tòa bên này những Bender B. Rodriguez Orphanarium!
Google hereby declares that Pixel & Pixel XL are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive sầu 2014/53/EU (Radio Equipment Directive).

Bạn đang xem: Hereby nghĩa là gì


Bằng vnạp năng lượng phiên bản này, Google tulặng cha rằng Pixel X với Pixel XL tuân thủ những thưởng thức thiết yếu và phần đa hiện tượng bao gồm liên quan khác của Chỉ thị 2014/53/EU (Chỉ thị về sản phẩm công nghệ vô tuyến).
The letter is signed by the President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, and the first two sentences read as follows: “You are hereby called to lớn serve sầu as a missionary of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Lá thỏng được ký bởi Vị Chủ Tịch của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô, cùng nhì câu thứ nhất được phát âm như sau: “Anh (Chị) qua thỏng này được kêu gọi để Ship hàng với tứ biện pháp là 1 fan truyền giáo của Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô.
Thirteen years prior, he had similarly asserted, "I hereby state, & mean all that I say, that I never have sầu been và never will be a candidate for President; that if nominated by either tiệc ngọt, I should peremptorily decline; and even if unanimously elected I should decline lớn serve."
Các lời nói này hay được viết tắt, "Nếu được hướng đẫn, tôi sẽ không ứng cử; giả dụ được bổ nhiệm, tôi sẽ không còn đảm nhận; ví như được bầu, tôi sẽ không còn ship hàng." ^ "I will not accept if nominated and will not serve sầu if elected." ^ "I hereby state, và mean all that I say, that I never have been & never will be a candidate for President; that if nominated by either buổi tiệc ngọt, I should peremptorily decline; & even if unanimously elected I should decline khổng lồ serve sầu."
As my first official act as commissioner, on the charges of breaking và entering assault and battery, và creating a public menace I hereby issue a warrant for the Batman"s arrest.
Và hành vi thứ nhất của tớ lúc làm ủy viên, bị cáo kết tội đột nhiên nhập tấn công cùng rình rập đe dọa xã hội tôi tuyên bố một lệnh bắt duy trì Batman.
The correctness of each time book should be formally certified by the timekeeper (i.e. person who makes it) as follows: "I hereby certify that this time book is correct."
Tính đúng mực của từng cuốn sổ chnóng công đề nghị được ưng thuận xác thực bởi vì tín đồ chnóng công (Có nghĩa là bạn làm nên nó) như sau: "Tôi xác thực rằng sổ chnóng công này là chính xác."
As of 1025 hours, the cargo vessel Aral Sea is hereby ordered to reverse course and return khổng lồ port in Odessa.
On April 5, 1945, the Soviet Union denounced the pact, informing the Japanese government that "in accordance with Article Three of the above mentioned pact, which envisaged the right of denunciation one year before the lapse of the five-year period of operation of the pact, the Soviet Government hereby makes known to the Government of nhật bản its wish to lớn denounce the pact of April 13, 1941."
Ngày 5 tháng bốn năm 1945 Liên Xô tulặng bố xóa bỏ hiệp ước, thông báo cho cơ quan chính phủ nước Nhật rằng "theo Điều Ba trong bạn dạng hiệp ước,trong số đó quyền bãi ước 1 năm trước Khi hết thời hạn 5 năm hoạt động vui chơi của hiệp ước, nhà nước Liên Xô cho thấy Chính phủ nước Nhật ước muốn của bản thân mình xóa sổ hiệp ước của ngày 13 tháng 4 năm 1941" .

Xem thêm: Kiểm Tra Số Dư Tk 331 Là Gì, Kế Toán Phải Trả Người Bán, Nguyên Tắc Kế Toán Tài Khoản 331


I, therefore, as President of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, bởi vì hereby, in the most solemn manner, declare that these charges are false.
Vì lẽ kia tôi, với bốn phương pháp là Chủ Tịch Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô qua bản tuim ngôn này xin trọng thể tuyên ba rằng đầy đủ lời tố giác này là sai trái.
Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the đô thị of San Francisco, who have exhibited their full powers found lớn be in good and due khung, have sầu agreed khổng lồ the present Charter of the United Nations và bởi vì hereby establish an international organization lớn be known as the United Nations.
Vì vậy, những cơ quan chỉ đạo của chính phủ chúng tôi thông qua những đại diện có đủ thđộ ẩm quyền thích hợp lệ, họp tại thị trấn San Francisteo, sẽ văn bản thoả thuận trải qua Hiến chương này cùng lập ra một Tổ chức quốc tế mang tên là Liên hiệp quốc.
For instance, the Constitution of the Republic of Singapore (Responsibility of Senior Minister & Co-ordinating Minister for National Security, Prime Minister"s Office) Notification 2009 states: It is hereby notified for general information that, pursuant lớn Article 30(1) of the Constitution of the Republic of Singapore, the Prime Minister has directed that Mr S. Jayakumar shall, with effect from 1st April 2009, be charged with the responsibility for the following matters: (a) national security issues involving or affecting more than one Ministry; (b) Chairmanship of the Security Policy reviews Committee; (c) foreign policy issues involving or affecting more than one Ministry; and (d) foreign policy issues which involve legal negotiation or international adjudication, and that he shall be designated as Senior Minister and Co-ordinating Minister for National Security.
lấy ví dụ, Hiến pháp nước Cộng hòa Singapore (Trách nhiệm của Sở trưởng cao cấp và Sở trưởng Pân hận phù hợp An ninh Quốc gia, Văn uống chống Thủ tướng) Thông báo 2009 nêu rõ: Thông tứ này thông báo cho ban bố thông thường rằng theo Điều 30 (1) của Hiến pháp nước Cộng hòa Singapore, Thủ tướng tá Chính phủ vẫn thông tư rằng ông S. Jayakumar, với hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2009, vẫn chịu trách nát nhiệm về phần nhiều sự việc sau: (a) các sự việc an toàn đất nước liên quan hoặc ảnh hưởng mang đến nhiều Bộ; (b) Chủ tịch Ủy ban Xét phê duyệt Chính sách An ninh; (c) các vụ việc cơ chế đối nước ngoài tương quan hoặc tác động cho những Bộ; và (d) các vấn đề chế độ đối ngoại tương quan mang lại thương lượng lao lý hoặc xét xử thế giới, với ông sẽ được hướng dẫn và chỉ định làm Sở trưởng thời thượng và Bộ trưởng Păn năn hợp An ninh Quốc gia.
James Keziah Delaney, you are hereby charged with high treason, compassing the death of our Lord the King!
Protestantism also initiated translations of the Bible into lớn national languages and hereby supported the development of national literatures.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Tik Tok Đẹp, Hot Trend Cho Người Mới Bắt Đầu, Tik Tok Là Gì


Tin Lành cũng ban đầu dịch Kinh Thánh quý phái ngôn từ các non sông với trường đoản cú đó cung cấp sự cách tân và phát triển của văn học dân tộc bản địa.